СоработкаАдвокатската канцеларија М-р Никола Лазаров е во постојана и одлична соработка со реномирани адвокатски канцеларии од Република Македонија и од странство.


Одржуваме одлична соработка со експерти од сите области кои се од корист за нашите клиенти. Соработуваме со Нотарската и Извршителската комора на Република Македонија како и со Биро за судски вештачења за брзо и навремено постапување по барањата и предметите на нашите клиенти.


Контакт