Адвокатската канцеларија М-р Никола Лазаров обезбедува комплетни правни услуги во сите области.
Нашиот тим има одлично искуство во подолу наведените области:

Работни односи
 • Почитување на законските прописи за работните односи
 • Договори за вработување
 • Регулирање на вработување на странци
 • Прашања поврзани со работните односи
 • Решавање на спорови и парнични постапки
Облигационо право
 • Основно уредување на облигационите односи
 • Склучување и раскинување на договори од секаков вид
 • Облигациони односи во поглед на прометот на стоки и услуги
 • Регулирање на должничко – доверителски односи
Деловно право
 • Основање, водење и престанок на секаков вид на друштво
 • Стечај и ликвидација
 • Припојување и преземање на компании
 • Приватизација
 • Организација и корпоративно управување
 • Длабински правни анализи (due diligence reports)
 • Даночни пресметки и посебни регулаторни основи
Стопанско право
 • Застапување во стопански спорови
 • Преземање на секаков вид правни дејства
 • Изготвување на разни документи
Недвижности и Градежништво
 • Градежништво
 • Развој
 • Решавање на спорови
 • Финансирање
 • Управување
 • Менаџирање
 • Продажба и купување
Управно право
 • Застапување во административни постапки и управни постапки
Игри на среќа
 • Адвокатската канцеларија М-р Никола Лазаров обезбедува правни услуги и совети во сите аспекти од Законот за игри на среќа и забавните игри.
Банкарско и Финансово право
 • Банкарски и финансиски договори
 • Парнични постапки во областа на банкарско и финансиско работење
 • Трансакции
 • Хартии од вредност
 • Инвестициски договори
 • Финансиско советување и ревизија
 • Правни, финансиски и сметководствени услуги
Интелектуална сопственост
 • Борба против фалсификување и пиратерија
 • Авторски права
 • Договори за права од интелектуална сопственост
 • Решавање на спорови и парнични постапки
 • Заштита на права од интелектуална сопственост
 • Управување со трговски марки, патенти и дизајн
Даночно право
 • Данок на добивка
 • Акцизи и царински давачки
 • Локални даноци
 • Даночна постапка и парнична постапка
 • Трансакции
 • Избегнување на двојно одданочување
Кривично право
 • Застапување во кривична постапка

Ова е само дел од нашето долгогодишно искуство кое што ние можеме да го пружиме на Вам.